Τι διαφορά έχει η ρυμούλκηση οχήματος με την οδική βοήθεια;

Η οδική βοήθεια μας καλύπτει και σε περίπτωση βλάβης και σε περίπτωση ατυχήματος, ενώ η κάλυψη της ρυμούλκησης ενεργοποιείτε μόνο συνέπεια ατυχήματος.

Question order: